Strategisch Profiel

op zoek naar de sterke en zwakke punten van organisaties

De afgelopen jaren maakte BOA een groot aantal SWOT analyses voor diverse opdrachtgevers. In nauwe samenspraak met een groep medewerkers, die een dwarsdoorsnede van de organisatie vertegenwoordigt, wordt gezamenlijk een strategisch profiel van de organisatie opgesteld. Aldus ontstaat een helder, actueel en realistisch beeld van de sterke en zwakke kanten van een organisatie en de kansen en bedreigingen die zich voordoen in haar omgeving. De nauwe samenwerking met medewerkers levert tevens een positieve bijdrage aan de ondernemingszin van mensen in hun organisatie, zo leert de ervaring. Kenmerkend voor de aanpak zijn teamwork, structuur en maatwerk. In een tweedaagse met een team van maximaal 20 deelnemers, wordt aan de hand van een op maat toegesneden model de organisatie doorgelicht.

De beleidsrap meer