Inleiding

Gemeenten, WEDEO en het UWV WERKbedrijf in de Westelijke Achterhoek streven ernaar om de werkeloosheid in de regio te reduceren, de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren en daarmee de arbeidsparticipatie te vergroten. Daartoe is het voornemen de handen ineen te slaan om één loket voor regionale werkgevers in te richten, het Servicepunt Werkgevers West Achterhoek (SPW West). Om de markt te verkennen voor een dergelijk servicepunt is in januari 2010 een marktverkenning uitgevoerd onder vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven. In deze eenmalige Nieuwsbrief staat een beknopte samenvatting van de uitkomsten. Voor de volledige rapportage van de marktverkenning klikt u op deze link.

Aanpak marktverkenning

Ten behoeve van deze marktverkenning is met 12 werkgevers en vertegenwoordigers van werkgevers een diepte-interview gehouden over de wensen en behoeften ten aanzien van arbeidsmarktvraagstukken. Daarnaast is een online enquête gehouden onder circa 100 relaties van WEDEO, het Mobiliteitscentrum Achterhoek en een P&O netwerk.

Servicepunt voor Werkgevers spreekt de markt aan

Er is voedingsbodem en interesse voor een servicepunt voor werkgevers. Daarbij spreekt zowel het voorgestelde portfolio aan als een mogelijke rol van een servicepunt als ‘makelaar en schakelaar’. Het voorgenomen portfolio van het SPW bestaat uit een viertal hoofdgroepen van activiteiten: bemiddeling& begeleiding, informatie&advies, scholing&training en subsidies& vergunningen. Werkgevers blijken met name geïnteresseerd in diensten op het terrein van loonkostensubsidies, informatie en (P&O) adviesdiensten en begeleiding bij reïntegratietrajecten.

Kleinere bedrijven

Uit de inventarisatie van behoeftes komt het beeld naar voren dat vooral kleinere bedrijven met laaggeschoolde werknemers geïnteresseerd zijn in een SPW. Dat sluit ook aan op het gegeven dat bedrijven met circa 75 medewerkers of minder, veelal geen eigen P&O functie hebben. De directeur is verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van personeelsbeleid. Bij grotere bedrijven ligt dat anders en is er meer eigen expertise en ondersteuning in huis.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Een servicepunt voor werkgevers wordt ook gezien als (keten)partner. Een partij die goed de weg weet in de bijvoorbeeld loonkostensubsidies en werkgevers bij kan staan met informatie en advies om hun ambities als maatschappelijk verantwoord ondernemer te helpen verwezenlijken.

Gewenste kenmerken van een SPW

Vrijwel alle partijen geven aan dat zij het begrip service heel belangrijk vinden. Bij een servicepunt voor werkgevers verwachten zij snelle, efficiënte, persoonlijke, kundige en resultaatgerichte dienstverlening. Als de mensen achter dit loket in staat zijn om die propositie waar te maken gaan werkgevers graag met hen in zee en zijn zij ook best bereid voor diensten te betalen. De gewenste kenmerken van dit loket voor werkgevers zijn dan ook te beschouwen als een kritische succesfactor voor een effectief servicepunt.

www.boa-organisatieadvies.nl